HovedbestyrelsenNordvesthallenBadmintonCykel Motion Fitness FodboldGymnastikHandicapsportHåndboldOldboysSkytte afd.TennisVolley
Vedtægter for Tjørring Forenede Badminton Klubber

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er " TIF Badminton"
Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid værende formands adresse.
 
§2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde banefaciliteter, træning og tilknyttede arrangementer indenfor badmintonsporten, samt at fremme de enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§3 Tilslutning
Foreningen er via TJØRRING IDRÆTSFORENING (TIF) tilsluttet DDS og DGI Hammerum Herred samt specialforbundene under DIF, og dermed undergivet disse organisationers love og vedtægter.
Foreningen er endvidere tilsluttet DBF
 
§4 Medlemskab
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens love.
Som støttemedlem kan enhver optages.
 
§5 Bestyrelsen
Som afdeling under TIF vælges bestyrelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af 5bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, idet der i lige år vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år 1 revisor, idet revisoren vælges for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år 3 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne og en suppleant for revisoren.
 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.
 
Ingen i bestyrelsen oppebærer honorar.
 
Udtræder et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen og i den fratrædende bestyrelsesmedlems  valgperioder.
Hver afdeling har pligt til at føre protokol over de afholdte møder i bestyrelsen. Protokollen dokumenteres ved udgivelse i Conventus.
 
 
 
§6 Beslutningsprocedure
Ved alle indvarslede møder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde, så ofte 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage sig af specielle opgaver. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan medlemmer i arbejdsgrupperne vælges udenfor bestyrelsen.
 
§ 7 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen skal tilrettelægge og lede det daglige arbejde i foreningen. Tilrettelæggelsen skal ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige afdelinger under TIF. I tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres ved forhandling mellem afdelingerne, træffer TIF den endelige afgørelse.
Bestyrelsen varetager til enhver tid afdelingens økonomiske anliggender, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens regnskab.
Afdelingens regnskabsperiode er 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen.
 
 
§ 8 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler mod TIF Badminton´s eller TIF's love og vedtægter. Den ekskluderede kan indbringe sagen TIF.
 
§ 9 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned. Generalforsamlingen er i forlængelse af TIFs hovedgeneralforsamling. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før dennes afholdelse ved annoncering via conventus med bekendtgørelse af dagsorden.
Såfremt der er foreslået lovændringer på dagsordenen, skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Disse forslag til lovændring skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar i det år, generalforsamlingen afholdes.
Andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage for generalforsamlingens afholdelse.
 
Eventuelle forslag bekendtgøres via Conventus senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal
Regnskaber skal kunne fordres senest 7 dage inden generalforsamlingen.
 
 
§ 10. Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 
  1. Valg af dirigent og stemmetæller .
  2. Gennemgang af beretning v/ formanden.
  3. Gennemgang af regnskab v/ kasserer.
  4. lndkomne forslag.
  5. Næste års arbejde.
  6. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.
 
§ 11 Stemmeret
Stemmeret på foreningens generalforsamling har ethvert aktivt medlem af foreningen og på afdelingernes generalforsamling ethvert aktivt medlem af den pågældende afdeling, som er fyldt 14 år, som har været medlem i mindst 14 dage, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbar er enhver, som har stemmeret. 
Forældre og dermed sidestillede til aktive medlemmer under 14 år har på samme betingelser, som ovenfor, ligeledes stemmeret.
Ingen fremmødte kan dog oppebære mere end én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
 
§ 12 Beslutningsdygtig
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidig indvarslet, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 13 Protokol
Der føres protokol over de ved en generalforsamling trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen. Protokollen skal på forlangende forevises ethvert stemmeberettiget medlem til gennemsyn og skal endvidere findes i Conventus og på TIF Badminton’s hjemmeside.
 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når forretningsudvalget, et flertal af hovedbestyrelsen eller når mindst 10% af medlemmerne fremsætter ønske herom. Anmodning skal foreligge skriftlig og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet samt dagsorden for mødet.
Der kan på den ekstraordinære generalforsamling ikke drøftes andre forhold end de, som er anledning til afholdelse af denne. Anmodning skal efterkommes senest 4 uger efter, at den er fremsat, og indkaldes og afvikles efter samme regler som ordinær generalforsamling (§ 9 og §11).
 
§ 15 Lovændring
Ændring af disse love og vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Vedtagne beslutninger skal føres til protokol.
 
§ 16 Forpligtelser
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
 § 17Referat
 
Der skrives referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan rekvireres af medlemmerne. Dette sker ved henvendelse til formanden.
 
 
§ 18 Revision
 
Revision af foreningens regnskaber foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren oppebærer ikke noget honorar.
 
§ 18 Opløsning
Opløsning af TIF Badminton kan ske ved ordinær generalforsamling. Foreningens aktiver overgår til TIF og forvaltes jævnfør TIF’s vedtægter.
TIF Badminton – Gilmosevej 18 – 7400 Herning – Tlf.: 41 19 90 80 – MailFind os på krak

Design af Hjemmeside og CMS: eventa.dk